Algemene voorwaarden

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de patiënt /cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om patiënten/cliëntendossiers aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van patiënten/cliëntengegevens.

Alle hypnotherapeuten, lid van Nederlandse Beroepsvereniging (NBVH) zijn gehouden aan het ‘Reglement Beroepscode’ van de NBVH. Zij vallen onder klachtrecht van de NBVH en het tuchtrecht van de RBCZ

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door de Praktijk voor Hypnotherapie gesloten behandelovereenkomst en de te verrichte  diensten.

Artikel 1: De behandelovereenkomst is gesloten tussen Wim Gerdes, Hypnotherapeut /NLP Master-Practitioner/ EMDR Master Practitioner en de cliënt(e).

Artikel 2: Deze voorwaarden zijn geldend volgens de ter zake wettelijke bepalingen, neergelegd in het Burgerlijk Wetboek en Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Daarnaast is Wim Gerdes, geregistreerd lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) en staat hij vermeld in het Register Beroeps-beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Artikel 3: Indien de behandelovereenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend, is deze toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een vervolgconsult.

Artikel 4: Zowel de therapeut als de cliënt zijn gerechtigd de behandeling op ieder willekeurig moment, met inachtneming van artikel 7 t/m 9. zonder opgaaf van redenen te stoppen dan wel op te schorten.

Artikel 5: De cliënt is voor, tijdens en na de behandeling volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn en vrijwaart Wim Gerdes van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie.

Artikel 6: Schade veroorzaakt door de cliënt aan interieur, meubilair of kleding kan volledig op cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.

Artikel 7: Betaling van het bepaalde tarief wordt aan het einde van ieder consult contant voldaan.

Artikel 8: Bij verhindering dient de cliënt(e) zich uiterlijk 24 uur (één werkdag) voor de gemaakte afspraak telefonisch of per mail af te melden.

Artikel 9: Indien er niet is voldaan aan artikel 8, dan is het gebruikelijke tarief verschuldigd.

Artikel 10: De duur van een traject is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en aard van het probleem.

Ten gevolge van de WGBO geldt voor het dossier een bewaarplicht van 15 jaar. Uitsluitend na schriftelijke opdracht van de cliënt(e) kan tot eerdere vernietiging worden overgegaan. De financiële gegevens (cliëntenadministratie) wordt vanwege de fiscale wetgeving ten allen tijde minsten 10 jaar bewaard.

Cookies

Deze website maakt gebruikt van Google Analytics om geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag te verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.